?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 4 Mevsim Vakum T�pl?Krom Nikel G�ne?Enerjileri Yi�it M�hendislik
cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Hot Sale Adidas Men ZX Flux Cheap Ray Ban Sunglasses Sale adidas stan smith in Athletic Shoes for Women Adidas Climacool Basketball Shoes adidas nmd runner for sale Adidas Superstar for Sale 2016 Foamposite Release Dates Cheap Oakley Sunglasses Sale Women's Nike Air Max 2016 Foot Locker Kevin Durant Sneakers nike air max 2017 amazon adidas ultra boost in stock Kevin Durant Collection adidas originals zx 700 Latest information about Nike Roshe Run discount oakley sunglasses Women Adidas Originals ZX 700 flyknit Running shoes Shop 2016 New Released Adidas Ultra Boost Shoes cheap nike roshe run asics tiger mexico 66 mid shoes
Header image  

 

 
SICAK SUYUNUZ B�ZDEN...
Sa�l�k i�in suyu camda �s�t�yoruz...
 

 

 
VAKUM T�PL?S�STEM ...

Bilindi�i �zere g�ne?enerjileri, g�ne?���nlar�n?�s? enerjisine d�n��t�rerek s�cak su sa�lamaktad�r. Klasik g�ne?enerji sistemlerinde g�ne?���nlar�n?�s?enerjisine d�n��t�rmek i�in bak�r, aluminyum ve galvanizli �elik kollekt�rlerden faydalan�l�r. Yani su, bu metallere temas ederek �s�n�r. Eskiden bak�r aluminyum gibi metaller mutfaklar�m�zda kullan�l�rd? fakat zehir etkisi yaratmamas?i�in s�k s�k kalaylan�rlard? Ancak, kollekt�rlerde sa�l�k a��s�ndan olduk�a �nemli olan kalaylama i�lemi yap�lmamaktad�r. Zaman i�erisinde mutfakta kulland���m�z bu metallerin yerini olduk�a sa�l�kl?olan Krom Nikel ve Cam malzemeler ald?

Vakum T�pVAKUM T�P NED�R?

G�ne�ten gelen ���k enerjisini �s? enerjisine �eviren ve bu �s?enerjisini maksimum d�zeyde muhafaza eden i?i�e ge�mi?iki silindirik t�p �eklinde borosilikat camdan olu�mu?kollekt�rd�r. Vakum t�p�n i�erisindeki �s�y?kaybetmeme mant��? hava yoluyla olu�an �s? transferini (konveksiyon) ortadan kald�rmakt�r. �ift cam pencere ve termoslar�n �s?yal�t�m mant���yla ayn�d�r.

NEDEN VAKUM T�P?

Vakum T�pler I���� Daima Dik Al�r

Vakum t�p silindirik �ekli dolay�s�yla g�n boyu g�ne?���nlar�n?dik olarak al�r. Bu sayede g�ne? ���nlar�n�n b�y�k bir k�sm�n?emerek �s�ya �evirebilir. B�ylece su s�cakl��? yaz aylar�nda 95 �C, k�� aylar�nda 55 �C s�cakl�klara ��kabilmektedir. �ki t�p aras�nda bulunan hava vakumla al�nd���ndan �ift cam pencere ve termos mant���yla �s?yal�t�m?sa�lar.
G�lgeli ve hatta -30 �C ve -50 �C dereceye varan sert hava ko�ullar�nda dahi su s�cakl���n?art�rmaya devam eder. Klasik g�ne?enerjilerinde �s?kayb?geceleri havan�n so�umas�yla birlikte d�zlem kollekt�rlerin cam y�zeylerinden ve yetersiz cam y�n?�s?yal�t�m malzemesi kullan�lmas?nedeniyle depo cidar�ndan ger�ekle�ir. Camy�n?izolasyon ya�murlu havalarda su yal�t�m?iyi yap�lmam�� olan depo cidar�ndan i�eri s�zan suyu emerek k�sa zamanda ��r�r. Camy�n�n�n ��r�mesi demek depolar�n �s?yal�t�m �zelli�ini kaybetmesi demektir.
Vakum t�pl?sistemlerde kullan�m suyu cam d���nda herhangi bir metale temas etmeksizin �s�n�r hijyeniktir. Vakum t�p�n yukar�da belirtilen �st�n �zellikleri yan?s�ra su deposunun termosifon kalitesinde poli�retan izolasyonu sayesinde, di�er klasik d�zlem kollekt�rlerden farkl?olarak, geceleri kollekt�rden olan �s?kayb?minimuma iner ve elde etti�i �s�y?maksimum d�zeyde g�nlerce muhafaza edebilir.

ISI BORUSU NED�R?

Is?Borusu D�zlemIs?BorusuIs?borusu; iki ucu m�h�rlenerek kapat�lm�� bak�r bir boru i�erisinde zehirli olmayan bir s�v?bulunur. Bu borunun etraf�nda vakum t�p�n i?cidar�na temas ederek vakum t�p�n g�ne�ten alarak �s�ya d�n��t�rd��?enerjiyi boru i�erisindeki s�v�ya aktaracak al�minyum veya bak�r kanat��klar bulunur. Boru i�erisindeki bu s�v�n�n s�cakl��?25 �C ula�t���nda, s�v?faz de�i�tirerek buharla��r ve boru �st ucunda birikir. Boru �st ucu depo i�erisindeki �s�t�lacak su ile temas halindedir. �st uca ��kan gaz �s�s�n?depodaki suya aktararak yo�u�ur ve boru alt seviyesine iner ve �evrim bu �ekilde s�cak su �retmeye devam eder.
Is?borusu k�� aylar�nda hava s�cakl��?-50 �C kadar d��ebilen sert iklim ko�ullar�n�n olu�tu�u b�lgelerde s�cak su �retmek amac�yla antifirize gerek kalmadan �al��mak i�in tasarlanm��t�r.

VAKUM T�PL?KOLLEKT�RLER�N D�ZLEM T�P KOLLEKT�RLERDEN FARKI NED�R?

Kollekt�r verimini art�ran birinci etken, g�ne?���nlar�n�n g�n boyu dik olarak al�nmas�d�r. Normal kollekt�rlerde �s?emici metal y�zey d�zlem �eklinde oldu�undan g�ne? ���nlar�n?sadece ��le saatlerinde dik olarak al�r.
�kinci etken, so�urucu y�zey performans�d�r. So�urucu y�zey performans?�s?emici y�zeyin absorbsiyon (a) katsay�s�n�n, yans�tma (e) katsay�s�na oran�d�r. Absorbsiyon katsay�s�n�n y�ksek, yans�tma katsay�s�n�n d���k olmas?kollekt�r verimini y�kseltir.

D�zlem Kollekt�rVakumlu T�p
������������������������������������������ D�ZLEM KOLLEKT�R�������� VAKUM T�P
Absorbsiyon Katsay�s?(a)�������� ����?0,92 - 0,96������������������?0,93 - 0,96
Yans�tma Katsay�s?(e)���������� ������?0,30 - 0,40�������������� ����?0,03 - 0,06
So�urucu y�zey performans������������ 2,3 - 3,2��������������������?15,5 - 32,0
G�r�ld��?gibi aradaki fark (6-10 kat) az�msayamayacak kadar fazlad�r.
���nc?etken, �s?yal�t�m�d�r. Normal kollekt�rlerde �s?kayb�n?engellemek i�in �st taraf?yaln�zca camla kapat�lm��t�r. Cam y�zeyle �s?emici metal y�zey aras�nda hava oldu�undan hava yoluyla �s?kayb?(Konveksiyon yakla��k % 15 oran�nda) ka��n�lmazd�r. Vakum t�plerde �s?emici y�zeyle d�� cam aras�ndaki hava vakumlanarak al�nd���ndan konveksiyon �s?kayb?yok denecek kadar azalt�lm��t�r. Hava s�cakl���n�n 0 �C alt�na d��mesi halinde normal kollekt�rlerin i�erisindeki su donar ve kollekt�rleri patlat�r, vakum t�plerde -30 �C ve -50 �C s�cakl�klarda dahi sistem i�erisindeki su donmaks�z�n �al���r.

NEDEN KROM N�KEL SU TANKI MALZEMES??

Klasik g�ne?enerjilerinde kar��la��lan en b�y�k sorunlardan biriside galvaniz (demir �zeri �inko kaplama) su tank?malzemesinin paslanmas? suyu kirletmesi ve k�sa say�lacak zamanda ��r�mesidir. Paslanmaya ve ��r�meye dayan�kl?en uygun malzeme Krom Nikeldir, bu �zelli�i dolay�s�yla Krom Nikel paslanmaz �elik diye isimlendirilir. Mutfaklarda kulland���m�z tencere, tabak, �atal, ka��k v.s. gibi bir�ok malzeme Krom Nikelden imal edilmi�tir.

SICAK SU TANKI (�zellikleri)

Depolar�m�z, sehpas?ve vidas?dahil t�m aksamlar Komple AISI 304 Krom Nikelden imal edilmi�tir. �� depo malzememiz 0,80mm AISI 304 Krom Nikel, d�� depomuz 0,40mm AISI 304 Krom Nikel, Sehpam�z 1,5mm Krom Nikelden imal edilmektedir. �� depo kayna��nda Lazer (Otomatik Argon) kayna��, yan kapaklarda da diki?kayna�� kullan�lmaktad�r. Depolar�m�zda kal�n malzeme ve son teknoloji kaynak kulland���m�z i�in depolar�m�z�n �mr?olduk�a uzundur.

Paket Sistem Depo Sehpa Yans�t�c? width=�� Tank : 0,80 mm 304 2B Kalite Krom-Nikel
D�� Tank : 0,40 mm 304 Kalite Krom-Nikel
Sehpa : 1,5 mm Krom-Nikel
Yans�t�c?: 0,30 mm Krom Nikel

 

Bir malzemenin Krom Nikel oldu�unu anlaman�n en kolay yolu o malzemeye M�knat�s de�dirmektir. E�er i�eri�inde Demir yoksa Krom Nikeli m�knat�s tutmaz.
Bu sebeple 4 MEVS�M G�NE?ENERJ? S�STEMLERݒnin i?ve d�� deposu, vidas�na varana kadar ta��y�c?aksamlar? tamamen Krom Nikelden imal edilmi�tir. 4 Mevsim G�ne?Enerjileri olarak insan sa�l���na verdi�imiz �nem do�rultusunda; kollekt�rlerimiz son teknoloji �r�n?olan cam t�pten (Vakum T�p) ve depolar�m�z Krom Nikelden imal edilmi�tir. ( T�pk?�ay i�erken kulland���m�z bardak ve ka��k malzemeleri gibi ) Kollekt�rlerin cam ve su tank�n�n Krom Nikel olmas?dolay�s�yla sistemdeki s�cak su yemeklerde kullan�labilir, sa�l�kl?ve i�ilebilir niteliktedir.

NEDEN MAGNEZYUM ANOT ?

Magnezyum Anod�lkemizdeki �ebeke sular�n�n genellikle y�ksek oranda kire? i�ermesi; depolar�n k�sa s�rede kire�lenmesine, kollekt�r borular�n�n ve depolar�n s�cak su gidi�lerinin kire�le dolarak depo ve kollekt�rlerin zamanla kullan�lmaz hale gelmesine. Tesisatlar�n demir borudan yap�lm�� olmas? �ebekeden depolara su ile birlikte demir ve pas par�ac�klar�n�n gelerek depolar�n paslanmas�na neden olmaktad�r. Bu sorun k�sa vadede depo ve kollekt�r yenilenmesi gibi ek maliyetler getirir. Magnezyum anot elektroliz yoluyla paslanmay?�nler, kireci �zerinde toplayarak kire�lenme nedeniyle ortaya ��kan sorunlar?b�y�k �l��de ��zer.

NEDEN POL��RETAN YALITIM ?

S�cak su depolar�n�n �s?yal�t�m?�ok iyi ve y�ksek bir malzemeyle izole edilmesi, �s�t�lan suyun s�cakl���n�n uzun s�re muhafaza edilmesinde olduk�a etkilidir. Klasik g�ne?enerjileri bilhassa k���n su s�cakl���n?muhafaza etmekte etkisiz kalabilmektedir. Klasik g�ne? enerjilerinde �s?yal�t�m malzemesi olarak �o�unlukla cam y�n? kullan�lmaktad�r. Cam y�n?�s?yal�t�m?a��s�ndan etkili bir malzeme olmas�na ra�men �slanmamas?gerekir. K���n ya�mur sular? iyi su yal�t�m?yap�lmam�� depolar i�erisine s�zar. Cam y�n?i�eri s�zan suyu t�pk?bir s�nger gibi emme �zelli�ine sahiptir. Suyu emen cam y�n?k�sa s�rede ��r�yerek �s?yal�t�m? a��s�ndan yetersiz kalacakt�r. Poli�retan yal�t�mda su yal�t�m?yetersiz olsa dahi poli�retan�n su emme kabiliyeti �ok d���k oldu�undan cam y�n�ne k�yasla olduk�a etkili bir �s?yal�t�m malzemesidir.


? Ba�ad�n >

Doudoune Canada Goose Parajumpers Soldes Moncler Bruxelles Parajumpers Femme Doudoune Moncler
?
 
 

 

 
?Copyright 2007 Yi�it M�hendislik